מדיניות אתר בזאר שטראוס

1.1. ברוך הבא לאתר www.bazar.s4u.co.il (להלן -"האתר"), אותו מפעילה חברת בזאר שטראוס – (להלן - "החברה" או

"מפעיל האתר ") . האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי בזאר שטראוס (חנות וירטואלית).

 1.2. בזאר שטראוס מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש").

1.3. המשתמש נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן המשך גלישה ועיון

במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב

להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, המשתמש נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה

כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה

. 1.5. השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

. 2. תנאי סף לביצוע רכישות באתר

ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 2.1. המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.

 2.2. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

2.3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.

 2.4. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

 2.5. המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.

 3. פרטי המשתמש

 3.1. בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש יידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז. שם פרטי, שם משפחה (שם

ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים,

כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדוייקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך

ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדוייקים החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע

 ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים

כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה בשל כך.

3.2. בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את

העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה

הרלוונטי.

4. ביצוע רכישה באמצעות האתר

4.1. המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר, התברר

כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין

הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.

4.2. התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי)

4.3. המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור בסעיף 3.1 לעיל, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: "ההזמנה").

 4.4. לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק החברה את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת

 האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שהחברה תקבל

את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות

המוצר במלאי, כאמור בסעיף 4.1 לעיל. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ותישלח

למשתמש הודעת דוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

 4.5. מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

4.6. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי החברה בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם

לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא"ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.

 5. אספקת המוצרים

 5.1. החברה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.

 5.2. שירותי השילוח יהיו באמצעות דואר ישראל.

 5.3. החברה מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש 

  ולכתובת אשר ציין המשתמש.

 5.4. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה

 שהיא,  אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

5.5. מועד אספקת המוצרים המצויין באתר מתייחס לימי עבודה של דואר ישראל (לא כולל ימי ו'-ש', ערבי חג וחג) כאשר תחילת

ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה,

כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.

5.6. החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ומלאים

שמסר המשתמש. בזאר שטראוס לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון

ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

. 6. הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע

 6.1. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן

שהייה באתר ואילו פעולות ביצע המשתמש. החברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש

אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי.

6.2. החברה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את

פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם הדין מקנה לה זכות לעשות כן.

 6.3. לתשומת לב המשתמש: במועד ההרשמה לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר יתבקש המשתמש לחור במקום

המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות

S.M.S) בגין מבצעים והנחות בחברה.

 6.4. אם המשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחברה, הוא יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של

 האתר לצורך האמור, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר

 שיימסר לו במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שיקבל מהחברה.

 7. תנאים נוספים

 7.1. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע

 שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

 7.2. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

 7.3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

 7.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון

האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר.

 7.5. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה

לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

 7.6. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין

הישראלי בלבד.

 7.7. היה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם

 אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים

המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

 אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש

 באתר.